Korzystanie z tej witryny oznacza wyrażenie zgody na wykorzystanie plików cookies.
Więcej informacji możesz znaleźć w naszej Polityce prywatności.
Nie pokazuj więcej tego komunikatu
Wyszukiwanie
Szukana fraza:
Przedział cenowy:
do
Kategorie
Producenci

KOSZYK
Regulamin

Regulamin Zakupów w sklepie internetowym www.sklep-bhf.pl


Regulamin sklepu internetowego obowiązujący od 25.12.20141. Postanowienia Ogólne


Sklep Internetowy dostępny pod adresem internetowym www.sklep-bhf.pl, prowadzony jest przez Spółkę BHF Harendarczyk Sp. z o.o., z siedzibą w Raszynie ul. Młynarska 6, 05-090 wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000296156, NIP: 5342376076, REGON: 141233462.


1.2. Postanowienia niniejszego Regulaminu nie mają na celu wyłączać ani ograniczać jakichkolwiek praw Klienta będącego jednocześnie konsumentem przysługujących mu na mocy bezwzględnie wiążących przepisów prawa. W przypadku niezgodności postanowień niniejszego Regulaminu z powyższymi przepisami, pierwszeństwo mają te przepisy.

1.3. Definicje:
1.3.1. Dzień roboczy – jeden dzień od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.
1.3.2. Formularz rejestracji – formularz dostępny w sklepie internetowym umożliwiający utworzenie konta.
1.3.3. Formularz zamówienia – interaktywny formularz dostępny w sklepie internetowym umożliwiający złożenie zamówienia.
1.3.4. Klient – osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, a w wypadkach przewidzianych przez przepisy powszechnie obowiązujące także osoba fizyczna posiadająca ograniczoną zdolność do czynności prawnych; osoba prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną korzystająca z usługi elektronicznej.
1.3.5. Kodeks cywilny – ustawa kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (dz.u. Nr 16, poz. 93 ze zm.).
1.3.6. Konto – oznaczony indywidualną nazwą (loginem) i hasłem podanym przez usługobiorcę zbiór zasobów w systemie teleinformatycznym usługodawcy, w którym gromadzone są dane w tym informacje o złożonych zamówieniach.
1.3.7. Produkt – dostępna w sklepie internetowym rzecz ruchoma będąca przedmiotem umowy sprzedaży między klientem a sprzedawcą.
1.3.8. Regulamin – niniejszy regulamin sklepu internetowego.
1.3.9. Sklep internetowy - sklep internetowy dostępny pod adresem internetowym: www.sklep-bhf.pl
1.3.10. Sprzedawca – BHF HARENDARCZYK Sp. z o.o., z siedzibą w Raszynie ul. Młynarska 6, 05-090 wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000296156, NIP: 5342376076, REGON: 141233462.
1.3.11. Umowa sprzedaży – umowa sprzedaży produktu zawarta między klientem, a sprzedawcą za pośrednictwem sklepu internetowego.
1.3.12. Zamówienie - oświadczenie woli klienta stanowiące ofertę zawarcia umowy sprzedaży produktu ze sprzedawcą.


2. Warunki zawierania Umowy Sprzedaży
2.1. Ogłoszenia, reklamy, cenniki i inne informacje o Produktach podane na stronach internetowych Sklepu Internetowego, w szczególności ich opisy, parametry techniczne i użytkowe oraz ceny, stanowią zaproszenie do zawarcia umowy, w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego.

2.2. Cena Produktu uwidoczniona na stronie Sklepu Internetowego podana jest w złotych polskich i zawiera wszystkie składniki, w tym podatek VAT. Ceny nie zawierają jednak ewentualnych kosztów dostawy i płatności, które są wskazywane w trakcie składania Zamówienia.

2.3. Cena Produktu uwidoczniona na stronie Sklepu Internetowego podana jest w złotych polskich i zawiera podatki. O łącznej cenie wraz z podatkami Produktu będącego przedmiotem Zamówienia, a także o kosztach dostawy (w tym opłatach za transport, dostarczenie i usługi pocztowe) oraz o innych kosztach, a gdy nie można ustalić wysokości tych opłat – o obowiązku ich uiszczenia, Klient jest informowany na stronach Sklepu Internetowego w trakcie składania Zamówienia, w tym także w chwili wyrażenia przez Klienta woli związania się Umową Sprzedaży.
2.4. Zawarcie Umowy Sprzedaży za pomocą Formularza Zamówień.
2.4.1. W celu zawarcia Umowy Sprzedaży niezbędne jest wcześniejsze złożenie przez Klienta Zamówienia, po uprzednim dokonaniu rejestracji.
2.4.2. Rejestracja jest dobrowolna. Po dokonaniu rejestracji dla Klienta tworzone jest indywidualne Konto.
2.4.3. Klient, w celu rejestracji, powinien wypełnić Formularz rejestracyjny, znajdujący się w na stronie Sklepu Internetowego
(https://www.sklep-bhf.pl/create_account.php?act=register).
2.4.4. Jeżeli Klient jest Konsumentem do rejestracji niezbędne jest podanie następujących danych:
a. Aktywny adres e-mail,
b. Hasło do Konta Klienta,
c. Imię i nazwisko,
d. Adres zamieszkania (ulica, numer budynku, numer lokalu, kod pocztowy, miasto),
e. Numer telefonu.
2.4.5.Ponadto w sytuacji częstej nieobecności Konsumenta w miejscu zamieszkania, opcjonalne jest podanie dodatkowego adresu do wysyłki (będącego np. adresem pracy, opatrzonego wskazaniem godzin pracy).
2.5.6. Jeżeli Klient nie jest Konsumentem do rejestracji niezbędne jest podanie następujących danych:
a. Aktywny adres e-mail,
b. Hasło do Konta Klienta,
c. Firma,
d. Numer Identyfikacji Podatkowej (NIP),
e. Adres siedziby (ulica, numer budynku, numer lokalu, kod pocztowy, miasto),
f. Imię i nazwisko osoby do kontaktu,
g. Numer telefonu.
2.4.7. Kliknięcie przycisku na stronie Formularza rejestracyjnego powodującego zapisanie danych w systemie Sklepu Internetowego kończy proces rejestracji Klienta i stanowi potwierdzenie prawdziwości danych podanych w Formularzu rejestracyjnym.
2.4.8. Po złożeniu Zamówienia Sprzedawca niezwłocznie potwierdza jego otrzymanie, co powoduje związanie Klienta jego Zamówieniem oraz jednocześnie przyjmuje Zamówienie do realizacji. Potwierdzenie otrzymania Zamówienia i jego przyjęcie do realizacji następuje poprzez przesłanie stosownej wiadomości na adres poczty elektronicznej Klienta, która zawiera co najmniej potwierdzenie wszystkich istotnych elementów Zamówienia, oświadczenia Sprzedawcy o otrzymaniu Zamówienia i o jego przyjęciu do realizacji.
2.4.9. Z chwilą otrzymania przez Klienta wiadomości e-mail, o której mowa w pkt. 2.4.2. zostaje zawarta Umowa Sprzedaży między Klientem, a Sprzedawcą.

2.5. Każda Umowa Sprzedaży będzie potwierdzana dowodem zakupu.


3. Sposoby płatności

3.1. Sprzedawca udostępnia następujące sposoby płatności:
3.1.1. Płatność gotówką przy odbiorze osobistym.
3.1.2. Płatność za pobraniem przy odbiorze przesyłki.
3.1.3. Płatność przelewem tradycyjnym na rachunek bankowy Sprzedawcy.

3.4. W wypadku sposobu płatności innego niż płatność za pobraniem przy odbiorze przesyłki Klient zobowiązany jest do dokonania zapłaty ceny z tytułu Umowy Sprzedaży w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, chyba że Umowa Sprzedaży stanowi inaczej.

3.5. W wypadku Klientów nie będących jednocześnie konsumentami Sprzedawca ma prawo ograniczyć dostępne sposoby płatności, w tym także wymagać dokonania przedpłaty w całości albo części.


4. Koszt, termin i sposoby dostawy
4.1. Sprzedawca udostępnia następujące sposoby dostawy Produktu:
4.1.1. Przesyłka kurierska; przesyłka kurierska pobraniowa
4.1.2. Odbiór osobisty pod adresem Dzielna 21 paw 7, 01-029 Warszawa, w Dni Robocze w godzinach 8.00-17.00.

4.2. Dostawa Produktów dostępna jest na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

4.3. Ewentualne koszty dostawy są wskazywane w trakcie składania Zamówienia. Są one uzależnione od wybranego przez Klienta sposobu dostawy oraz płatności.

4.4. Termin dostawy Produktu do Klienta wynosi do 10 Dni Roboczych, chyba że w opisie danego Produktu lub w trakcie składania Zamówienia podano krótszy termin. Termin ten należy liczyć w następujący sposób. Termin dostawy Produktu do Klienta wynosi do 10 Dni Roboczych, chyba że w opisie danego Produktu lub w trakcie składania Zamówienia podano krótszy termin. W przypadku Produktów o różnych terminach dostawy, terminem dostawy jest najdłuższy podany termin, który jednak nie może przekroczyć 10 Dni Roboczych.
4.4.1. W przypadku wyboru przez Klienta sposobu płatności przelewem lub płatności elektroniczne - od dnia uznania rachunku bankowego lub konta rozliczeniowego Sprzedawcy.
4.4.2. W przypadku wyboru przez Klienta sposobu płatności za pobraniem – od dnia zawarcia Umowy Sprzedaży.


5. Reklamacja produktu
(dotyczy umów sprzedaży zawartych od 25 grudnia 2014 roku)

5.1. Podstawa i zakres odpowiedzialności Sprzedawcy względem Klienta, jeżeli sprzedany Produkt ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia) są określone powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności w Kodeksie Cywilnym.
5.2. Sprzedawca obowiązany jest dostarczyć Klientowi Produkt bez wad.
5.3. Reklamacja może zostać złożona przez Klienta na przykład:
5.3.1. pisemnie na adres: ul. Dzielna 21 paw. 7, 01-029 Warszawa.
5.3.2. w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: info@sklep-bhf.pl.

5.4. Zaleca się podanie przez Klienta w opisie reklamacji: (1) informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaju i daty wystąpienia wady; (2) żądania sposobu doprowadzenia Produktu do zgodności z Umową Sprzedaży lub oświadczenia o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od Umowy Sprzedaży; oraz (3) danych kontaktowych składającego reklamację – ułatwi to i przyspieszy rozpatrzenie reklamacji przez Sprzedawcę. Wymogi podane w zdaniu poprzednim mają formę jedynie zalecenia i nie wpływają na skuteczność reklamacji złożonych z pominięciem zalecanego opisu reklamacji.

5.5. Sprzedawca ustosunkuje się do reklamacji Klienta niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej złożenia. Brak ustosunkowania się Sprzedawcy w powyższym terminie oznacza, że Sprzedawca uznał reklamację za uzasadnioną.

5.6. W przypadku, gdy do ustosunkowania się przez Sprzedawcę do reklamacji Klienta lub do wykonania uprawnień Klienta wynikających z rękojmi niezbędne będzie dostarczenie Produktu do Sprzedawcy, Klient zostanie poproszony przez Sprzedawcę o dostarczenie Produktu na koszt Sprzedawcy na adres ul. Dzielna 21 paw. 7, 01-029 Warszawa. Jeżeli jednak ze względu na rodzaj wady, rodzaj Produktu lub sposób jego zamontowania dostarczenie Produktu przez Klienta byłoby niemożliwe albo nadmiernie utrudnione, Klient poproszony zostanie o udostępnienie, po uprzednim uzgodnieniu terminu, Produktu Sprzedawcy w miejscu, w którym Produkt się znajduje.

5.7. Prośba o dostarczenie Produktu, o której mowa w pkt. 5.6 Regulaminu nie ma wpływu na bieg terminu na ustosunkowanie się Sprzedawcy do reklamacji Klienta, o którym mowa w pkt. 5.5 Regulaminu oraz nie narusza prawa Klienta żądania od Sprzedawcy demontażu wadliwego Produktu i ponownego zamontowania Produktu po dokonaniu wymiany na wolny od wad lub usunięciu wady, o którym mowa w art. 561[1] Kodeksu cywilnego.

5.8. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Klienta będącego konsumentem z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod następującymi adresami internetowymi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów:
http://www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php; ttp://www.uokik.gov.pl/sprawy_indywidualne.php
http://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php.

5.9. Klient będący konsumentem posiada następujące przykładowe możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:
5.9.1. Klient uprawniony jest do zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego, o którym mowa w art. 37 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. 2001 nr 4 poz. 25 ze zm.), z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej Umowy Sprzedaży. Regulamin organizacji i działania stałych polubownych sądów konsumenckich określa rozporządzenie ministra sprawiedliwości z dnia 25 września 2001 r. w sprawie określenia regulaminu organizacji i działania stałych polubownych sądów konsumenckich. (Dz.U. 2001, nr 113, poz. 1214).
5.9.2. Klient uprawniony jest do zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej, zgodnie z art. 36 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. 2001 nr 4 poz. 25 ze zm.), z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Klientem, a Sprzedawcą. Informacja na temat zasad i trybu procedury mediacji prowadzonej przez wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej dostępna jest w siedzibach oraz na stronach internetowych poszczególnych Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej.
5.9.3. Klient może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu między Klientem, a Sprzedawcą, korzystając także z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich). Porady udzielane są pod przez Federację Konsumentów pod bezpłatnym numerem infolinii konsumenckiej 800 007 707 oraz przez Stowarzyszenie Konsumentów Polskich pod adresem email porady@dlakonsumentow.pl.


6. Prawo do odstąpienia od umowy
(DOTYCZY UMÓW SPRZEDAŻY ZAWARTYCH OD 25 GRUDNIA 2014 ROKU)
6.1. Usługobiorca (Klient) będący jednocześnie konsumentem, który zawarł umowę na odległość, może od niej odstąpić bez podania przyczyn, składając stosowne oświadczenie na piśmie w terminie czternastu dni. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. Podpisane oświadczenie można wysłać na adres: ul. Dzielna 21 paw. 7, 01-029 Warszawa lub na adres mailowy: info@sklep-bhf.pl.

6.2. Przykładowy wzór formularza odstąpienia od umowy zawartej na odległość stanowi załącznik nr. 1 do Regulaminu.

6.3. W razie odstąpienia od umowy umowa jest uważana za niezawartą, a konsument jest zwolniony z wszelkich zobowiązań. To, co strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu. Zwrot powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie czternastu dni. Jeżeli konsument dokonał jakichkolwiek przedpłat, należą się od nich odsetki ustawowe od daty dokonania przedpłaty. Zwrot jest możliwy, gdy towar nie był używany, ani nie został w żaden sposób zniszczony. Klient, zobowiązany jest do należytego zabezpieczenia towaru przed możliwością jego uszkodzenia w trakcie przesyłki. Zwracane towary muszą być kompletne. Towary zabezpieczone fabrycznie przed otwarciem nie mogą być zwrócone po zdjęciu folii lub usunięciu zabezpieczeń, zniszczeniu pudełka.

6.4. Sprzedawca dokona zwrotu na wskazany przez konsumenta numer konta bankowego.

6.5. Termin, w którym konsument może odstąpić od umowy, liczy się od dnia wydania Produktu.

6.6. W przypadku odstąpienia od umowy Sprzedawca niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od umowy, zwróci Konsumentowi wszystkie otrzymane od niego płatności, w tym koszty dostarczenia towaru, z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Konsumenta sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sklep internetowy.

6.7. Prawo do odstąpienia od umowy nie przysługuje Klientowi m.in. w odniesieniu do umów:
a) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;
b) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
c) w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;
d) w której przedmiotem są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu
e) o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnienie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.


7. Postanowienia dotyczące przedsiębiorców

7.1. Niniejszy punkt Regulaminu oraz postanowienia w nim zawarte dotyczą wyłącznie Klientów nie będących konsumentami.

7.2. Sprzedawcy przysługuje prawo odstąpienia od Umowy Sprzedaży zawartej z Klientem niebędącym konsumentem w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej zawarcia. Odstąpienie od Umowy Sprzedaży w tym wypadku może nastąpić bez podania przyczyny i nie rodzi po stronie Klienta niebędącego konsumentem żadnych roszczeń w stosunku do Sprzedawcy.

7.3. W wypadku Klientów nie będących konsumentami Sprzedawca ma prawo ograniczyć dostępne sposoby płatności, w tym także wymagać dokonania przedpłaty w całości albo części i to niezależnie od wybranego przez Klienta sposobu płatności oraz faktu zawarcia Umowy Sprzedaży.

7.4. Z chwilą wydania przez Sprzedawcę Produktu przewoźnikowi przechodzą na Klienta nie będącego konsumentem korzyści i ciężary związane z Produktem oraz niebezpieczeństwo przypadkowej utraty lub uszkodzenia Produktu. Sprzedawca w takim wypadku nie ponosi odpowiedzialności za utratę, ubytek lub uszkodzenie Produktu powstałe od przyjęcia go do przewozu aż do wydania go Klientowi oraz za opóźnienie w przewozie przesyłki.

7.5. W razie przesłania Produktu do Klienta za pośrednictwem przewoźnika Klient nie będący konsumentem obowiązany jest zbadać przesyłkę w czasie i w sposób przyjęty przy przesyłkach tego rodzaju. Jeżeli stwierdzi, że w czasie przewozu nastąpił ubytek lub uszkodzenie Produktu, obowiązany jest dokonać wszelkich czynności niezbędnych do ustalenia odpowiedzialności przewoźnika.

7.6. Zgodnie z art. 558 § 1 Kodeksu Cywilnego odpowiedzialność Sprzedawcy z tytułu rękojmi za Produkt wobec Klienta nie będącego konsumentem zostaje wyłączona.

7.8. Odpowiedzialność Sprzedawcy w stosunku do Klienta nie będącego konsumentem, bez względu na jej podstawę prawną, jest ograniczona - zarówno w ramach pojedynczego roszczenia, jak również za wszelkie roszczenia w sumie - do wysokości zapłaconej ceny oraz kosztów dostawy z tytułu Umowy Sprzedaży, nie więcej jednak niż do kwoty jednego tysiąca złotych. Sprzedawca ponosi odpowiedzialność w stosunku do Klienta nie będącego konsumentem tylko za typowe szkody przewidywalne w momencie zawarcia umowy i nie ponosi odpowiedzialności z tytułu utraconych korzyści w stosunku do Klienta nie będącego konsumentem.

7.9. Wszelkie spory powstałe pomiędzy Sprzedawcą, a Klientem niebędącym konsumentem zostają poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Sprzedawcy.


8. Dane osobowe w sklepie internetowym

8.1. Administratorem danych osobowych Klientów zbieranych za pośrednictwem Sklepu Internetowego jest Sprzedawca.
8.2. Dane osobowe Klientów zbierane przez administratora za pośrednictwem Sklepu Internetowego zbierane są - zgodnie z wolą Klienta - w celu realizacji Umowy Sprzedaży.
8.3. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek niepodanie wskazanych w Regulaminie danych osobowych niezbędnych do zawarcia Umowy skutkuje brakiem możliwości zawarcia tejże umowy. Dane niezbędne do zawarcia Umowy wskazane są także każdorazowo na stronie internetowej Sklepu Internetowego przed zawarciem danej umowy.
8.4. Sprzedawca zobowiązuje się do ochrony danych osobowych zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o Ochronie Danych Osobowych (Dz.U. 1997 Nr 133 poz. 883) tekst jednolity: Dz. U. z 2002r. Nr 101, poz. 926 ze zm. Zgodnie z tą ustawą Klient ma prawo do wglądu w swoje dane, do ich poprawiania oraz wniesienia żądania o zaprzestaniu ich wykorzystywania. Dane osobowe wykorzystywane są wyłącznie do celów realizacji zamówienia.


9. Postanowienia końcowe

9.1. Umowy zawierane poprzez Sklep Internetowy zawierane są zgodnie z prawem polskim i w języku polskim.
9.1.1. Wybór prawa polskiego nie pozbawia konsumenta ochrony przyznanej mu na podstawie przepisów, których nie można wyłączyć w drodze umowy, na mocy prawa jakie byłoby właściwe w braku wyboru, tj. prawa państwa, w którym konsument ma miejsce zwykłego pobytu, a przedsiębiorca (1) wykonuje swoją działalność gospodarczą lub zawodową w państwie w którym konsument ma miejsce zwykłego pobytu; lub (2) w jakikolwiek sposób kieruje taką działalność do tego państwa lub do kilku państw z tym państwem włącznie; a umowa wchodzi w zakres tej działalności.

9.2. Zmiana Regulaminu:
9.2.1. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu z ważnych przyczyn tj.: zmiany przepisów prawa; zmiany sposobów płatności i dostaw; zmiany zakresu, odpłatności, zmiany adresu Sprzedawcy - w zakresie, w jakim te zmiany wpływają na realizacje postanowień niniejszego Regulaminu.

9.3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy: Kodeksu cywilnego oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.
Załącznik nr 1 „Przykładowy wzór formularza odstąpienia od umowy”WZÓR

formularza odstąpienia od umowy

………………………………………

Miejscowość, data


Imię i nazwisko konsumenta (ów): ………………………………………………

……………………………………………………………………………………..

Adres konsumenta (ów):…………………….…………………………………….

……………………………………………………………………………………..

Adres e-mail:………………………………………………………………………
Numer telefonu:……………………………………………………………………
Numer zamówienia:………………………………………………………………..
Data zawarcia umowy /odbioru (*): ………………………………………..……..
BHF HARENDARCZYK Sp. z o.o.
z siedzibą w Raszynie
ul. Dzielna 21 paw. 7,
01-029 Warszawa
e-mail: info@sklep-bhf.plOświadczenie o odstąpieniu od umowy


Ja/My (*) ………………………………………………………………………… niniejszym informuję/informujemy(*) o moim/naszym (*) odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy /umowy dostawy następujących rzeczy/o świadczenie następującej usługi (*):

............................................................................................................................................................................................ ............................................................................................................................................................................................ ........................................................................................................

Numer rachunku bankowego do zwrotu środków**:

……………………………………………………………………………………………………………
Posiadacz rachunku:

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Podpis konsumenta (-ów) * (tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej)
* Niepotrzebne skreślić

** O ile jest inny niż rachunek bankowy, z którego dokonano zapłaty
Powrót
Logowanie
Kontakt
Tel
694-701-421
GSM
+48 694-701-421
Godziny działania sklepu
PN-PT 8-16
BESTSELLERY
Ssawa 36 clic-clac

Ssawa 36 clic-clac


94,34 zł + VAT
116,04 zł
Pad biały 17" mm.431

Pad biały 17" mm.431


21,80 zł + VAT
26,81 zł
POMOC
ADIATEK BUZIL Clean Pro CLINEX DUPLEX EASTMOP FIBRATESCO FILMOP GHIBLI-WIRBEL IMBLAPAPER INTERMOP KATRIN - Metsa Tissue KONEX KRANZLE MEDICLEAN NUMATIC PROFI EUROPE ROYAL SANTOEMMA SOTECO STOLZENBERG TENZI TRUVOX TTS VECTAIR VOIGT WETROK
BHF Harendarczyk Sp. z o.o. Profesjonalne urządzenia i środki czystości - Oprogramowanie oscGold